Termografia

Strona główna > Termografia > Zastosowanie termografii


Zastosowanie termografii


Monitorowanie urządzeń i obiektów
 • wykrywanie emisji ciepła
 • wykrywanie obecności gazu
 • monitorowanie linii energetycznych oraz trensformatorów

Badania nieniszczące
 • ocena strat ciepła budynków
 • wykrycie i lokalizacjia zawilgoceń
 • wykrycie wad w izolacji budynków

Kontrola procesów technologicznych
 • kontrola linii produkcyjnych
 • kontrola przewodów odprowadzających/doprowadzających ciapło
 • monitoring maszyn, urządzeń i silników
 • analiza przepływu i strat ciepła
 • badanie przewodności cieplnej

Zjawiska przyrody
 • obserwwacja wulkanów
 • obrerwacja powierzchni Ziemi i oceanów
 • obserwacje meteorologiczne

Medycyna
 • diagnostyka schorzeń
 • ocena skuteczności działania leków
 • wspomaganie zabiegów

Wykrywanie obiektów
 • monitoring ruchu drogowego
 • monitoring lotnisk - startów i lądowań samolotów
 • ratownictwo (lokalizacja ofiar, ognia, obserwacja w trudnych warunkach)
 • systemy alarmowe
 • monitorowanie granic

Wojsko
 • systemy naprowadzania i śledzenia
 • systemy wykrywania celów
 • broń inteligenta

Kto, jakie kontrole i w jakich terminach musi przeprowadzać?

Prawo budowlane, ustawa z 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami, w artykule 62, ustęp 1, od punktu 1 do 3 podaje:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1. Okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2. Okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3. Okresowej w zakresie, o który mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m²; osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.
Jeżeli chodzi o elektroenergetykę to zakres obowiązkowych kontroli jest ściśle określony.
Dotyczą one ochrony przeciwpożarowej osób będących w kontakcie z urządzeniem lub w pobliżu oraz prawidłowej ich eksploatacją. Z powyższego przepisu wynika, że kontrolować należy instalacje elektryczne będące w użytkowaniu, ponieważ to właśnie napięcie i przepływ prądu są czynnikami niszczącymi powodując zużycie eksploatacyjne.
Tradycyjne metody pomiarowe są bardzo pracochłonne, które wiążą się z wyłączeniem z użytku pracy urządzeń i dużego nakładu czasu do sprawdzenia wszystkich części danego urządzenia. Metoda pomiarów termograficznych zaś przeprowadzana jest podczas normalnej pracy instalacji, jest dokładniejsze, szybsza, a przy tym tańsza od tradycyjnych pomiarów.

Stosowanie odpowiednich okresów i przeglądów maszyn i urządzeń elektroenergetycznych

Zgodnie z prawem energetycznym z 1997 roku zalecane jest stosowanie odpowiednich okresów i przeglądów maszyn i urządzeń elektroenergetycznych;

1. Napędy
Oględziny napędów o mocy większej niż 50kW lub o napięciu wyższym niż 1kV powinno być odnotowane w dokumentacji eksploatacyjnej w terminach ustalonych w zakładowej instrukcji eksploatacji;

2. Stacje energetyczne i transformatory
Stacje służące do przetwarzania i/lub rozdzielania energii elektrycznej znajdującym się we wspólnym pomieszczeniu, ogrodzeniu lub konstrukcji wsporczej podlegają przeglądom w zależności od napięcia znamionowego pracy i od rodzaju obsługi;

 • stacje ze stałą obsługa wymagają oględzin pełnych raz na miesiąc;
 • stacje bez stałej obsługi na napięcie110 kV i wyższe wymagają oględzin raz na miesiąc;
 • pozostałe stacje ze stałą obsługą wymagają oględzin raz na rok.

3. Linie napowietrzne
Oględziny linii napowietrznych na napięcie 110kV i wyższe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Linie na napięcie mniejsze niż 110kV powinny podlegać oględzinom nie rzadziej niż co 5 lat.

4. Baterie kondensatorów
Oględziny baterii kondensatorów powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz w roku

5. Urządzenia spawalnicze i zgrzewające
Urządzenia spawalnicze powinny podlegać oględzinom nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Urządzenia Oświetlenia elektrycznego
Oględziny urządzeń oświetleniowych powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz w roku.

7. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe
Oględziny akumulatorów i prostowników powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w miesiącu;

 • w trakcie ładowania akumulatorów temperatura elektrolitu nie powinna
 • w wyniku stosowania niskich napięć i wysokich prądów jakość połączeń elektrycznych ma szczególne znaczenie z uwagi na możliwość wystąpienia wysokich temperatur.

8. Urządzenia elektrotermiczne (piece)
Oględzin urządzeń elektrotermicznych należy dokonywać nie rzadziej niż co 3 miesiące.

9. Urządzenia do elektrolizy
Urządzenia do elektrolizy powinny podlegać oględzinom nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Oferujemy Państwu wykonanie okresowych pomiarów termowizyjnych w celu kontroli stanu technicznego poszczególnych elementów elektrycznych.
Wypełnij formularz on-line
© 2011-2014 ADM TERMO | Wykonanie i realizacja NsideStudio Świadectwa energetyczne | Oferta | Blower door | Termografia | Certyfikaty
Realizacje | Wspolpraca | Mapa Strony | Polityka cookies | Kontakt